شماره حساب ها

اطلاعات حساب های بانکی تجارت نوین ویرانیکا

بانک ملت

شماره حساب : ۵۱۸۶۲۰۱۰۰۴
شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۷۴۲۱۷۱۷۳۷
شماره شبا : IR680120010000005186201004
به نام وحید کدخدا

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

شماره حساب : ۶۱۷۶۴۰۵۹۹
شماره کارت : ۶۰۳۷۷۰۱۶۴۵۴۳۸۹۰۱
شماره شبا : IR670160000000000617640599
به نام وحید کدخدا

بانک تجارت

بانک تجارت

شماره حساب : ۸۲۲۹۸۹۸۸۸۵
شماره کارت : ۵۸۵۹۸۳۱۱۱۲۲۸۵۰۶۸
شماره شبا : IR460180000000008229898885
به نام وحید کدخدا